Regulamin

Regulamin sklepu internetowego lokalny.eu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.lokalny.eu

Sprzedającym jest Lokalny Marta Baranowska Studio Projektowe z siedzibą: 01-210 Warszawa, ul. Kolejowa 45A/10, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 5272772676, Regon: 364707588 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/

Dane kontaktowe Sprzedającego:

-       nr telefonu – 697010503

-       adres poczty elektronicznej - marta@lokalny.eu

REGULAMIN

§ 1 Definicje

1.    Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.    Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.    Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

LOKALNY MARTA BARANOWSKA STUDIO PROJEKTOWE

ul. Kolejowa 45A/10, 01-210 Warszawa 

NIP: 5272772676  REGON: 364707588

 

nr konta bankowego: 96 1050 1025 1000 0090 7644 4919

5.    Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6.    Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7.    Dowód sprzedaży - faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

8.    Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

9.    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

10.  Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lokalny.eu, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

11.   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

12.  System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

13.  Płatności online/Shoplo - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§ 2 Zasady ogólne

1.   Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lokalny.eu

2.   Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Exploler, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

3.   Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

4.   Sklep internetowy Lokalny prowadzi sprzedaż detaliczną autorskich dzieł: fotografii, plakatów i grafik, oraz przedmiotów i gadżetów edukacyjnych za pośrednictwem sieci Internet.

5.   Wszystkie Towary oferowane w sklepie Lokalny są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6.   Kupujący zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, a także do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

7.   Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§ 3 Składanie zamówień

1.    Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich, co oznacza, że jest w nich zawarty należny podatek VAT 23%. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2.   Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub pod adresem poczty elektronicznej. Złożenie zamówienia następuję poprzez dodanie wybranych Towarów do koszyka, wybranie sposobu płatności i dostawy oraz akceptację postanowień regulaminu. Potwierdzenie zamówienia następuję przez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

3.   Zamówienia realizowane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 10-20.

4.   Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. Podane dane osobowe muszą być prawdziwe.

5.   W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.

6.   Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia, zawierającą wszystkie dane dotyczące zamówienia a także dane Klienta.

7.   Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy 96 1050 1025 1000 0090 7644 4919  podany także w potwierdzeniu zamówienia w przypadku wyboru płatności przelewem. Przy wyborze płatności online lub kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) czas realizacji zamówienia liczy się od uzyskania pozytywnej autoryzacji. Szczegółowy opis form płatności znajduję się w zakładce: http://lokalny.eu/strona/dostawa

8.    Do każdego zamówienia dołączony jest Dokument Sprzedaży w postaci Faktury VAT.

§ 4 Wysyłka i płatność

1.   Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2.   Towar jest dostarczany za pomocą Poczty Polskiej S.A. oraz Paczkomatów firmy InPost Sp. z o.o. Cennik oraz czas dostaw znajduję się w zakładce http://lokalny.eu/strona/dostawa. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego. Istnieje również możliwość wysyłki za granicę – w tym celu Sprzedawca prosi o kontakt w celu ustalenia kosztu wysyłki za granicę.

3.    Zamówienia o wartości powyżej 300 zł wysyłane są na terenie Polski bezpłatnie.

4.   Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu lub w jego opisie. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatności online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 

5.   Administrator zobowiązuje się do takiego zabezpieczenia wysyłanych produktów, które uniemożliwi ich uszkodzenie. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie czy dostarczone zamówienie nie jest naruszone, i czy jest zamknięte.  

      § 5 Odstąpienie od umowy

1.   Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając na piśmie stosowne oświadczenie otrzymane od Sprzedającego, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail Sprzedawcy: marta@lokalny.eu

2.   Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Administrator wstrzyma się jednak ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Koszty przesyłki pokrywa Klient.

3.   Administrator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 6 Procedura reklamacji

1.   W celu zareklamowania zakupionego Towaru należy najpierw skontaktować się ze Sprzedającym.

2.   Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany Produkt, nienoszący śladów użytkowania wraz z Dowodem Sprzedaży na adres ul. Kolejowa 45A/10, 01-210 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”, oraz dołączyć do niego lub przesłać drogą mailową wypełnione zgłoszenie reklamacyjne dostarczone wcześniej przez Sprzedającego.

3.   Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

4.   Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

5.   Klient traci uprawnienia określone w pkt. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

6.   W przypadku nie uznania reklamacji, szczegółowe informacje o pozasądowym trybie dochodzenia roszczeń można uzyskać m.in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi urzędu ochrony konkurencji i konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1.   Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2.   Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość weryfikacji, poprawienia lub aktualizacji swoich danych osobowych kontaktując się ze Sprzedającym przez adres e-mail marta@lokalny.eu

3.   Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://lokalny.eu/strona/polityka_prywatnosci

§ 8 Zmiana Regulaminu

1.    O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

2.   Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 9 Postanowienia końcowe

1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2.   Regulamin ten obowiązuję od dnia 29 listopada 2016 r.

Plakaty - wykorzystaj kod: DARMOWA-DOSTAWA

Zakupy razem:

0.00 PLN

Sposób i koszt dostawy wybierzesz w następnym kroku

Twój koszyk jest pusty.

ZAMAWIAM I PŁACĘ